PRODUCTS DETAIL

       - 제품 상세보기


나사형 볼밸브(2MPa) - 1 PCS
가격문의(상세정보 참조)


MODEL

1-PCS

적용유체


최고사용압력

 1.96 MPa 이하

 최고사용온도

120℃ 이하

내압시험

KS PT SCREWED

접속방식

수압에서 2.94MPa

재질

BODY

SSC13

TRIM

STS304
SIZE

L

H

8A4035
10A4337
15A5141
20A5744
25A6745
32A7549
40A8156
50A9462 주식회사 원대TGK


경기도광주시 곤지암읍 광여로 636  

TEL. 031)768-1805  FAX . 031)768-1807


Copyrights ⓒ 2021 WONDAE TGK CO., LTD. All rights Reserved.

본사 / 공장

경기도광주시 곤지암읍 광여로 636  TEL. 031)768-1805  FAX . 031)768-1807


Copyrights ⓒ 2021 WONDAE TGK CO., LTD. All rights Reserved.